همراه با هر پلن میباشد

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk Usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDoS Protection

Bat

شروع از
$12.00 USDماهانه

4GB

Chainsaw

شروع از
$24.00 USDماهانه

8GB

Machine Gun

شروع از
$36.00 USDماهانه

16GB