همراه با هر پلن میباشد

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk Usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDoS Protection

Wood

شروع از
$12.00 USD
ماهانه
4GB

Chainsaw

شروع از
$24.00 USD
ماهانه
8GB

Rifle

شروع از
$48.00 USD
ماهانه
16GB