همراه با هر پلن میباشد

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk Usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDoS Protection

Short Sword

شروع از
$4.50 USD
ماهانه
2GB

Nights Edge

شروع از
$9.00 USD
ماهانه
4GB

Zenith

شروع از
$18.00 USD
ماهانه
8GB