همراه با هر پلن میباشد

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDOS Protection

BungeeCord

شروع از
$4.50 USD
ماهانه

SOLO

شروع از
$9.00 USD
ماهانه
4GB DDR4 Ram

TEAM

شروع از
$11.25 USD
ماهانه
5GB DDR4 Ram

COMMUNITY

شروع از
$13.50 USD
ماهانه
6GB DDR4 Ram

PROPRIETORSHIP

شروع از
$15.75 USD
ماهانه
7GB DDR4 Ram

STARTUP

شروع از
$18.00 USD
ماهانه
8GB DDR4 Ram

CORPORATION

شروع از
$20.25 USD
ماهانه
10-16GB DDR4 Ram