همراه با هر پلن میباشد

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDOS Protection

SOLO

شروع از
$9.00 USDماهانه

4GB DDR4 Ram

TEAM

شروع از
$11.25 USDماهانه

5GB DDR4 Ram

COMMUNITY

شروع از
$13.50 USDماهانه

6GB DDR4 Ram

PROPRIETORSHIP

شروع از
$15.75 USDماهانه

7GB DDR4 Ram

STARTUP

شروع از
$18.00 USDماهانه

8GB DDR4 Ram

CORPORATION

شروع از
$20.25 USDماهانه

10-16GB DDR4 Ram